Kopen via de Niessen Naaimachines Webshop

Niessen Naaimachines is al 25 jaar uw vertrouwde partner in creativiteit op de naai-, borduur- en lockmachine. In onze winkel op de Jan Steenlaan helpen
wij u graag bij het vinden van een machine of accessoire die bij u past. Wij geven u desgewenst een demonstratie en baseren ons persoonlijke advies op
jarenlange ervaring en onze opgebouwde kennis.

Wanneer u koopt bij Niessen Naaimachines gaat u voor service en helpen wij u de mogelijkheden van uw machine te ontdekken en benutten. Dit doen we door
uitgebreide instructies op uw nieuwe machine en leuke en inspirerende cursussen en workshops waarbij u weer een hoop nieuwe vaardigheden leert.

Ook voor het onderhoud van uw machine of bij technische problemen kunt u vertrouwen op de ervaring van onze gecertificeerde monteur die voor u klaar staat.
Voor de machines die wij via onze Niessen Naaimachines Webshop aanbieden en verkopen geldt hetzelfde service pakket, u heeft daarbij het gemak van het thuis
bestellen maar wel de zekerheid en voordelen van het kopen bij een winkel!

Voor de service bent u ten alle tijden welkom in onze winkel, voor bijvoorbeeld een instructieles, cursus of workshop en met al uw overige vragen. Ook houden
we u graag op de hoogte van nieuws en acties!

Bij de naai, lock of borduurmachines die wij tegen een gereduceerd tarief aanbieden op de webshop kunt u dezelfde service verwachten. Voor een instructieles
of een serie instructielessen (afhankelijk van de machine) betaalt u dan een aangepast tarief afhankelijk van het aantal lessen en uw machine. Let op:
Niessen Naaimachines geeft alleen instructies op machines die bij Niessen Naaimachines aangekocht zijn.

Voor vragen over het kopen via de Niessen Naaimachines webshop of een persoonlijk instructielessen pakket kunt u altijd bellen of mailen. Voor onze algemene
voorwaarden kijkt u verder op deze pagina.

Niessen Naaimachines info@niessennaaimachines.nl 0318-519605

 

Algemene Voorwaarden van
Niessen Naaimachines, gevestigd aan de Jan Steenlaan 75 te Veenendaal
KvK 30110112
BTW801345261B01

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Niessen Naaimachines. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen
op de internetsite van Niessen Naaimachines. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Niessen Naaimachines behoudt zich het
recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Niessen Naaimachines erkend.
1.4 Niessen Naaimachines garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Niessen Naaimachines bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is
(doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk
worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten
en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Niessen Naaimachines zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Niessen Naaimachines geleverde zaken een keer aan de
afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen
doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingrecht en retourneren
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde
goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Bij een
bestelling die in gedeeltes geleverd wordt, gaat deze termijn pas in na levering van het laatste product. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde
zaken niet aan Niessen Naaimachines heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn
van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Niessen Naaimachines. Nadat de afnemer schriftelijk de koop heeft ontbonden, heeft deze nogmaals 14 dagen
om de producten terug te sturen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken
bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, wordt schade en waardevermindering van de zaken in mindering gebracht op het terug te
betalen aankoopbedrag. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zinnen, draagt Niessen Naaimachines er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de
retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor
rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals
abonnementen of workshops.
4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor: diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen, met uitzondering
van nog niet volledig afgeronde of afgenomen diensten. Hiervoor geldt dat het door afnemer gebruikte in mindering worden gebracht op het terug te betalen aankoopbedrag.
Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft goederen die volgens
specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen
worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling
heeft verbroken de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Niessen Naaimachines, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Niessen Naaimachines.
Niessen Naaimachines houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Niessen Naaimachines respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Niessen Naaimachines maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 Geleverde artikelen genieten garantie volgens de Europese . De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in
de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond
van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient
de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Niessen Naaimachines) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Niessen Naaimachines. Eventuele gebreken of
verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Niessen Naaimachines schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient
te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging
ontstaan na constatering van gebreke, bezwaren en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Niessen Naaimachines gegrond worden bevonden, zal Niessen Naaimachines naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de
afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Niessen Naaimachines en mitsdien het bedrag der schadevergoeding
steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Niessen Naaimachines) tot het maximale in het desbetreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering van Niessen Naaimachines gedekte bedrag.
Iedere aansprakelijkheid van Niessen Naaimachines voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Niessen Naaimachines is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Niessen Naaimachines in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt
of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in
strijd met de aanwijzingen van Niessen Naaimachines en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is
van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Niessen Naaimachines zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst
van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Niessen Naaimachines slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Niessen Naaimachines gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Niessen Naaimachines kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Niessen Naaimachines en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Niessen Naaimachines op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Niessen Naaimachines behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat
de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Niessen
Naaimachines gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Niessen Naaimachines is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of
wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden
geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,
nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Niessen Naaimachines alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden
uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Niessen Naaimachines behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen
geval is Niessen Naaimachines gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Niessen Naaimachines bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen
kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Niessen Naaimachines is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan personen, objecten of voertuigen, ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het
gebruik de aanwijzingen op de verpakking.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Niessen Naaimachines aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Niessen Naaimachines zolang de afnemer de vorderingen van Niessen
Naaimachines uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden
uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Niessen Naaimachines wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige
verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Niessen Naaimachines geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht
en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Niessen Naaimachines of een door Niessen Naaimachines aan te stellen derde om, in alle gevallen
waarin Niessen Naaimachines haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Niessen Naaimachines en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter
binnen het arrondissement Veenendaal kennis, tenzij Niessen Naaimachines er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen,
en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Retourvoorwaarden
14.1 Als u een aankoop doet bij Niessen Naaimachines, krijgt u 14 kalenderdagen bedenktijd. De bedenktijd begint op de dag nadat de order is geleverd. Deze periode geeft u de
mogelijkheid het product te bekijken en de tijd om na te denken of u de order wilt houden of retourneren. Binnen de bedenktijd heeft u als koper het recht om, zonder opgave van
reden, de koop te ontbinden. Dit ontbindingsrecht geldt uitsluitend wanneer u het product hooguit hebt gebruikt in zoverre dat je kunt beslissen of u het wilt houden of niet.
14.2 Het recht op ontbinding geldt niet wanneer u handelt in beroep of bedrijf, of als de koop zaken betreft zoals bedoeld in artikel 4.
14.3 Niet-toegestane handelingen.
Als koper mag u, met betrekking tot het product waarvan de koop ontboden is/wordt, geen handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan de fabrikant of door de fabrikant aangewezen
personen. Ook mag u geen handelingen verrichten waardoor waardevermindering aan het productontstaat of waardoor het product door Niessen Naaimachines niet meer als nieuw kan worden
aangeboden. Welke handelingen niet toegestaan zijn, vind u meestal in de bij het product
geleverde beschrijving, handleiding of op de website van de fabrikant. Zo mag je bijvoorbeeld niet verzegelingen, onderdelen of serienummers verwijderen. Schadevergoeding door de koper
Indien u binnen de bedenktijd de producten niet of niet compleet terugzendt of ze in beschadigde of anderszins verslechterde toestand terugzendt, moet u de schade vergoeden die
daardoor is ontstaan. Dit geldt ook als de schade is ontstaan tijdens gebruik in naleving van de voorschriften van de fabrikant. Dit is alleen anders wanneer de schade is ontstaan
bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. Als koper kunt u de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in
gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen. Dat kunt u doen door nauwkeurig alle retourinstructies na te leven die Niessen Naaimachines
je bij de orderbevestiging verstrekt.
Bij beschadiging of tenietgaan van een product, heeft Niessen Naaimachines het recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik.
Normaal gebruik heeft uitsluitend het doel het product uit te proberen. Ook moeten hierbij de voorschriften zijn opgevolgd die behoren bij het product of de retourzending.